Protokoll fört den 19 mars 2022 vid årsmöte för Konstlitografiska Kollektivverkstaden i Tidaholm.

1. Mötets öppnande
Ordförande JM Schmidt förklarade mötet öppnat och hälsade välkommen till Charlotte
Hanmann, Ann-Kristin Källström, Amanda Dagheden, Bill Haberman, Joseph Saade,
Yvonne Jonsson.
2. Val av mötesfunktionärer
Följande val gjordes: JM Schmidt valdes till ordförande, Yvonne Jonsson till sekreterare
och Joseph Saade till justerare.
3. Mötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet fanns behörigt utlyst.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
5. Tillägg av ytterligare punkter att diskutera på övriga frågor.
Frågan om medlemsavgiftens användning lades till.
6. Årsberättelse 2021
JM redogjorde för årets händelser. Årsberättlesen finns att läsa på

Årsberättelsen godkändes.
7. Föreningens ekonomi
Med beklagan konstatera vi att vår kassaboksgranskare och långvariga representant i
styrelsen Pellas G Hansson gick bort i september 2021. Pellas har varit en uppskattad
styrelseledamot och konstnärlig medarbetare. Granskningen av ekonomin har därför
gjorts av Yvonne Jonsson som föreslår att styrelsen får ansvarsfrihet. JM redogjorde för
föreningens ekonomi och konstaterade att vi vid årets utgång hade 23.229 kr på
bankkontot. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
8. Val av ny styrelse för verksamhetsåret 2022
Följande val gjordes: Omval på JM Schmidt till ordförande (2 år) och William Haberman
till kassör (2 år) Ann-Kristin Källström och Joseph Saade valdes till ledamöter.
Yvonne Jonsson valdes till kassaboksgranskare. JM Schmidt valdes till valberedare.
9. Medlemsavgifter
Årlig medlemsavgift 300:-/år ( 1?2 för stud)
Dagavgift 50:-/arbetsdag i verkstad ( 1?2 för stud)
Material Box 150:-/box ( 1?2 för stud)
Förslaget från JM att inga förändringar ska göras i avgifterna för kommande år godkändes.
10. Nya medlemmar
Följande nya medlemmar valdes in i föreningen och hälsades välkomna:
Amanda Dagheden, Marcus Wålm, Marcus Wetterbro och Åsa Karlsson
11. Symposiet 2022
JM informerade om symposiet som kommer att hållas 23 juli -7 augusti 2022.
All information finns att tillgå här:

12. Konstnatten 2022
När det gäller konstnatten 2022 har Tidaholms kommun valt att skapa ett eget
arrangemang. Vi vet egentligen inte mycket mer än så, men information kommer delas ut
till medlemmarna när vi vet mer.
13. Övriga frågor
a) Användning av medlemsavgifter.
Eftersom det finns mycket ny utrustning på verkstaden som det skulle vara intressant att
orientera sig kring, samt även en del nya tekniker som det arbetas med, lades ett
önskemål fram om en verkstadsträff/helgkurs för att bekanta sig med nyheterna på
verkstaden. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka om något sådant kunde anordnas.
14. Mötet förklaras avslutat

Ordförande JM Schmidt

vid protokollet Yvonne Jonsson

Justerat Joseph Saade